Shanghai Development

Regal Lake

Residential development in Guangzhou

Dong Jun Plaza

Shopping mall, Guangzhou